Saveti za sigurno zatezanje vijaka na točkovima

0
2122

Iako je postavljanje točkova na vozilo samo po sebi jasno, u praksi se problemi iznova javljaju. Rizici povezani sa  pogrešno pričvršćenim točkovima su vrlo često potcenjeni. Kako bi se ovi rizici izbegli moraju se uzeti u obzir određeni faktori.

Šta je stadardna zatezna sila?

Tokom vožnje vijčani spoj točka bi trebalo da apsorbuje sva dinamička opterećenja, pogotovo vibracije, kako bi se točak, kočioni disk i glavčina ponašali kao jedinstveni deo. Kako bi ovo omogućili, standardna zatezna sila mora biti formirana. Ovo je definisano kao sila potrebna za zatezanje vijaka u aksijalnom pravcu.

Zakretni momenat koji se koristi za proizvodnju standardne sile zatezanja vijaka tokom montaže stvara zatezanje u navoju. To dovodi do elastične ekstenzije vijaka i skraćivanja naplatka. Parametri, kao što si momenat zatezanja, trenje navoja, svojstvo materijala, kao i dimenzije vijaka i njegova klasa čvrstoće, utiču na standardnu silu zatezanja.

Kada je sila zatezanja premala

Ako se vijak točka zategne sa nižim obrtnim momentom nego čto je preporučeno od proizvođača automobila zahtevana sila  zatezanja  nije postignuta. Pod opterećenjem to rezultira vibracijom komponenti. Posledice mogu da podrazumevaju labavljenje vijaka, a u najgorem slučaju gubitak točka.

Čak iako se vijak točka zategne više puta standardna sila zatezanja se menja. Sa zarđalim, prljavim ili oštećenim pričvršcivanjem točkova, koeficijent trenja se povećava znatno tako da se standardna sila zatezanja značajno smanjuje.

Kada je sila zatezanja prevelika

U slučaju da se pričvršćivanje točkova obavi zatezanjem bez zakretnog ključa može se pretpostaviti da je vijak zategnut prejako. To dovodi do produženja vijaka točka ili do kompresije aluminijumskih naplataka.

U slučaju naknadno ugrađenih, podmazanih pričvršćenja točkova trenje se uveliko smanjuje pa je pričvršćivanje točkova preopterećeno čak i kada se zakretni ključ koristi. U najgorem slučaju vijak će se odvojiti.

Uputstvo za montažu vijaka na točkovima

  • Propisani obrtni momenti zatezanja od strane proizvođača vozila se moraju strogo poštovati.
  • Koristite samo ključeve zakretnog momenta čija upotreba osigurava usaglašavanje sa tačno određenim zakretnim momentima.
  • U slučaju rđe, deformacije plastike ili oštećenja navoja, vijke morate zameniti.
  • Proveriti da li na navoju glavčine točka postoje prljavština ili korozija; zameniti ako ima oštećenja.
  • Očistite korodiranu dodirnu površinu točka.
  • Proverite da li na dodirnim površinama vijka i naplatka ima prljavštine, ulja, masti ili oštećenja.
  • Zategnite vijke točkova ravnomerno i pravilnim redosledom. Obavezno poštujte uputstva proizvođača.
  • Nikada ne koristite udarne ključeve pri zatezanju.
  • Ne koristite ulje ili mast.