Ostati pri vrhu: Pogled na AdBlue®

0
465
febi Ad Blue
febi Ad Blue

Euro 6 emisioni standardi uvedeni u septembru 2014. godine  zahtevaju da se emisije oksida azota (NOx) smanje za više od 50% u poređenju sa prethodnim nivoima. Namera je da se umanje zagađivači koje izbacuju dizel izduvni gasovi i da umanje štetni uticaj na životnu sredinu. Kao rezultat, sve veći broj proizvođača automobila bira selektivnu redukciju katalozatora (SCR) kao tip obrade izduvnih gasova koji koristi AdBlue®.

Šta je AdBlue®?

AdBlue® je komercijalni naziv za vodeni rastvor uree. Skladišten je u rezervoaru unutar vozila i može se razlikovati u veličini, u rasponu od 8 – 24 litara. Tečnost se dozira u vruće izduvne gasove uz pomoć pumpe i ubrizgavača koji se nalazi neposredno ispred SCR. Tečnost ulazi u tok izduvnih gasova i tada dolazi do reakcije pomoću termolize i hidrolize u SCR. Ovi azotni oksidi se potom pretvaraju u bezopasni azot i vodu.

Potrošnja ove tečnosti kod dizel motornih vozila srednje veličine traje otprilike 10,000 do 20,000 kilometara do ponovnog punjenja. Potreba da sa podigne nivo AdBlue® može biti poprilično česta za vozače koji prelaze velike kilometraže i podložna je uslovima vožnje.

Korisne informacije

Vozilo ima ugrađen sistem upozorenja za nizak nivo tečnosti: svrha ovoga je da nagovesti vozaču da bi trebalo da dopuni rezervoar sa AdBlue® tečnošću. Kada se veliki broj vizuelnih i audio upozorenja pojavi i ona ne budu poništena to može dovesti do nemogućnosti paljenja automobila kada ponestane tečnosti. Auto neće startovati sve dok se rezervoar za tečnost ne dopuni i tada se javlja velika verovatnoća da je potrebno i posebno resetovanje uz pomoć opreme za dijagnostiku.

Euro 5 i Euro 6 zakon o izduvnim gasovima iziskuje da se spreči ponovno pokretanje vozila ukoliko se za tretman izduvnih gasova koristi dodatno sredstvo za reakciju, a ukoliko postoji rizik od isticanja rastvora uree ili kada se pojavi određena greška u sistemu.

Preporučeno je da vozači vode računa o nivou njihove AdBlue® tečnosti i da je dopune odmah kada se na njihovoj tabli pojavi upozorenje.