Precizan tajming motora: Kako funkcionišu senzori bregaste osovine i radilice

0
2262
Precizan tajming motora: Kako senzori bregaste osovine i radilice funkcionišu

Za rad motora sa sagorevanjem najvažnija je mehanička sinhronizcija radilice i bregaste osovine. Uvođenjem osnova upravljanja motorom i tranzistorizovanog paljenja, broj pokretnih delova je smanjen kako bi se omogućila što preciznija merenja. Razvoj elektronike je unapređen, što takođe znači da se koriste senzori radilice i bregastog vratila.

Ovi senzori mere brzinu i poziciju radilice i bregastog vratila. Njihov signal obrađuje ECU kako bi optimizovali tačnost paljenja i kontrole goriva. Postoje dva tipa senzora: Hall effect senzori i senzori paljenja.

Njihova funkcija je u osnovi jako slična, iako konstrukcija može varirati u zavisnosti od tipa senzora i nameravane upotrebe proizvođača automobila.

Senzori paljenja

Tokom rada, senzor paljenja stvara oscilirajući napon unutar namotaja senzora zbog induktivnog efekta. Kada feromagnetni okidač-točkić (sa zubima) priđe blizu mekanog gvozdenog jezgra senzora, magnetno polje oko zavojnice se menja. Napon koji je proporcionalan jačini i brzini promene magetnog polja se stvara u zavojnici. Za svaki zub koji prođe sensor stvara se potpuna vibracija.

AC signal napona koji senzor stvara zavisi od brzine okidača i broja okreta u zavojnici. Pri pokretanju motora izlazni napon koji se očekuje se kreće od 1 do 2 volta, ali sa povećanjem brzine motora napon se povećava. Stvoreni signal izlaznog napona ima malu energiju i može lako biti pod uticajem jačih eksternih signala, na primer sistema paljenja.

Senzori Halovog efekta

Hal senzor ima integrisano kolo koje se nalazi između rotora i trajnog magneta koji generiše magnetno polje vertikalno ka hal elementu. Kada okidač prođe aktivan element senzora, struja menja magnetno polje poprečno na Hal element. Na ovaj način se proizvodi signal napona koji je nezavistan u odnosu na relativnu brzinu između senzora i okidača. Integrisana elektronika u senzoru Halovog efekta stvara signal i izbacuje ga kao pojačani kvadratni talasni signal.

Senzor bregaste osovine
Senzor bregaste osovine

Upotreba ovih senzora je napredovala sa sve većim brojem zahteva motora sa sagorevanjem u pogledu performansi i emisija. Ovi senzori projektuju vreme i trajanje ubrizgavanja, podešavaju bregastu osovinu paljenja i detektuju promašaje. Takođe se koriste u start-stop sistemima kako bi odredili tačnu poziciju radiilice u odnosu na bregastu osovinu.